ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 32 ปี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 32 ปี

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เข้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย

       วันนี้ (29 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี ภายในงานได้รับเกียรติจากรักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์กล่าวต้อนรับ และกล่าวผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย นายธีระชัย เชมนะสิริ กล่าวในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในการนี้ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง   ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย  สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว และบุลลากรในหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง