อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการจัดอบรม หลักสูตร “แนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจ”ภายใต้โครงการการให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรในสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2565

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการจัดอบรม หลักสูตร “แนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจ”ภายใต้โครงการการให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรในสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร “แนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจ
อบรมอาจารย์ใหม่

         เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร “แนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting มีอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริการการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา สำหรับให้บริการนักศึกษา และอาจารย์ ใน 2 ระบบหลักคือ ระบบฝ่ายบริการการสอนและการสอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอบแบบออนไลน์ ฯ และระบบทะเบียนและประมวลผล เช่น การพิจารณาคำร้องออนไลน์ การตรวจสอบข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา การตรวจกระดาษคำตอบปรนัย และการวิเคราะห์ข้อสอบ ฯ