ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “WUIC Orientation” วิทยาลัยนานาชาติและระดับบัญฑิตศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “WUIC Orientation” วิทยาลัยนานาชาติและระดับบัญฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ประจำปีการศึกษา 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ  ระฆังทอง  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา  เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “WUIC Orientation”  วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัว ในการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาต่างชาติจาก 7 ประเทศ จำนวน 20 คน  เกี่ยวกับ เว็บไชต์ ces.wu.ac.th ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ผลการเรียน การขอหนังสือรับรอง  รวมถึงการยื่นคำร้องต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์กิจการนานาชาติ และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา

          นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ  ระฆังทอง ยังมอบหมายให้   นายขุนดี หลำสุบ  เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัญฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 (ระบบทวิภาค) ณ ห้องประชุม AD3504 ชั้น3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอีกด้วย