เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ ในงานสัมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำ และรับทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ ในงานสัมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำ และรับทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เชิญ นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่านรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์
บรรยาย สื่อสร้างสรรค์

         เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เชิญ นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่านรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องบรรยาย  อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำและรับทราบการพัฒนานักศึกษาตามกรอบแนวทางค่านิยมหลัก กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ โครงสร้างการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติในการทำกิจกรรม มีความรู้และทักษะการบริหารโครงการ  การจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการจัดการตามระบบสารสนเทศบัณฑิตคนดี  ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมทัศนคติแห่งความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 150 คน