ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Walailak Era of change ในงานประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 จัดประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประชุม สพป. เขต4

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 จัดประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยงาน ศึกษานิเทศน์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

        สำหรับการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชิญ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยก่อนเริ่มการประชุม ในหัวข้อ Walailak Era of  change ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษายังได้บอกเล่าถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่จะนำมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก