ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครฟรี 435 ที่นั่งเรียน โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน ) สมัครได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ Entry.wu.ac.th

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครฟรี 435 ที่นั่งเรียน โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน ) สมัครได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ Entry.wu.ac.th

เมื่อวานนี้ ( 8 กันยายน 2565 ) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมงานรับนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน )
ประชุม โครงการเด็กดีมีที่เรียน

         เมื่อวานนี้ ( 8 กันยายน 2565 ) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมงานรับนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน )  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ณ โรงแรมไดมอนด์ พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         สำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน เป็นโครงการสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมได้มีโอกาศเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านโครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยไม่มีการสอบแข่งขัน  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาศเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  และประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต  โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจำนวนที่นั่งเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทั่วประเทศ ทั้งหมด 435 ที่นั่งเรียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ ผ่านเว็บไซต์ Entry.wu.ac.th

        นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ยังได้ให้เกียรติกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกับบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Walailak Era of Change  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม