ศบศ. จัดอบรมระบบการคัดเลือกนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ให้กับ อาจารย์ หัวหน้าสาขา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมระบบการคัดเลือกนักศึกษา ให้กับอาจารย์ หัวหน้าสาขา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566
อบรมระบบการรับสมัคร

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมระบบการคัดเลือกนักศึกษา ให้กับอาจารย์ หัวหน้าสาขา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายในการที่จะสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยังช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกสามาถคัดนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 50 คน

         การอบรมระบบการคัดเลือกนักศึกษาเป็นการแนะนำการใช้งานระบบ entry.wu.ac.th  หรือระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจการทำงานของระบบคัดเลือกนักศึกษา และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องในทุกฟังก์ชันของระบบ โดยนายนำชัย แซ่หลี รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรในการแนะนำการใช้งาน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังการกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา จากนายทนง สำแดงเดช  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ อย่างไรก็ตามการจัดอบรมระบบการคัดเลือกนักศึกษา ในครั้งนี้ คณะผู้จัดงานคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกนักศึกษา จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการศูนย์บริการการศึกษาพร้อมให้ตำแนะนำ อยู่เคียงข้าง และสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายอย่างเต็มที่