ศูนย์บริการการศึกษาจัดประชุม กลยุทธ์การเพิ่มอัตราการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบ Tcas1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 13.00 น. ศูนย์บริการการศึกษาจัดประชุม กลยุทธ์การเพิ่มอัตราการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบ Tcas1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา
กลยุทธ์การเพิ่มอัตราการยืนยันสิทธิ์

       การประชุมกลยุทธ์การเพิ่มอัตราการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในรอบ Tcas1 นำโดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา นำเสนอข้อมูลผลการรับนักศึกษา ระดับปริญาตรี รอบที่ 1.1-1.3 ของปีการศึกษา 2566
และสถานการณ์การรับสมัครในรอบ 1.4 ของปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน์ รองอธิการบดี ร่วมกับ รศ.ดร. วาริท  เจาะจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งตัวแทนสำนักวิชาเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ยังนำเสนอวาระประชุมการนำเสนอกลยุทธ์การเพิ่มอัตราการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สำนักวิชา / วิทยาลัย และการนำเสนอขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนที่จะส่งรายชื่อไปที่ ทปอ. เพื่อ Clearing สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้