ศูนย์บริการการศึกษา จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและเตรียมการดำเนินงานการจัดสอบ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 3-6 มกราคม 2566 ศูนย์บริการการศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
สัมนา 2566

         เมื่อวันที่ 3-6 มกราคม 2566 ศูนย์บริการการศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและเตรียมการดำเนินงานการจัดสอบ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม KPI ประจำงบประมาน 2566 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์

        สำหรับการสัมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ศูนย์บริการการศึกษาเชิญวิทยากรพิเศษ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน  สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์  เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม KPI จัดกิจกรรมในเชิงปฏิบัติการ แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดในการสรุปกิจกรรมตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยข้อหัวหลักๆจะเป็นจะเป็นหัวข้อที่มาจากเหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราห์ปัญหา ความร้ายแรงของปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษามองว่า กิจกรรมในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี และสามารถลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้จากการทำงานได้เป็นอย่างมาก