ศูนย์บริการการศึกษาสัญจร พบสำนักวิชา ครั้งที่ 2 กับสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แนะนำระบบการให้บริการ พร้อมช่องทางการติดต่อสำหรับสำนักวิชา

ศูนย์บริการการศึกษาสัญจร พบสำนักวิชา ครั้งที่ 2 กับสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แนะนำระบบการให้บริการ พร้อมช่องทางการติดต่อสำหรับสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา พบสำนักวิชา ครั้งที่ 2 กับสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักวิชา เวลา 09.00-12.00 น.
ศูนย์บริการการศึกษาสัญจร พบสำนักวิชา

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา พบสำนักวิชา  ครั้งที่ 2 กับสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักวิชา เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากรสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

       การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระบบการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการทางการศึกษา สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

      สำหรับศูนย์บริการการศึกษามีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากรมาตลอด สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้ ศูนย์บริการการศึกษา มีความประสงค์จะดำเนินงานเชิงรุกเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาแก่สำนักวิชาโดยการออกสัญจรพบสำนักวิชา เพื่อแนะนำระบบ
การให้บริการการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษาแก่ คณาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากร ของสำนักวิชา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันปฏิบัติงานทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัยต่อไป  ดังนั้น ศูนย์บริการการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ ศูนย์บริการการศึกษาสัญจร พบสำนักวิชา เพื่อให้สามารถบริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดของมหาวิทยาลัยต่อไป