ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรพบสำนักวิชา ครั้งที่ 3 เข้าพบวิทยาลัยนานาชาติ ชี้ผลคะแนนความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น

ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรพบสำนักวิชา ครั้งที่ 3 เข้าพบวิทยาลัยนานาชาติ ชี้ผลคะแนนความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายและตัวแทนหน่วยงานศูนย์บริการการศึกษาเข้าพบวิทยาลัยนานาชาติ
ศบศ. สัญจริ ครั้งที่ 3

        เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  อาจารย์ ดร.นีรนาทแก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายและตัวแทนหน่วยงานศูนย์บริการการศึกษาเข้าพบอาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรสำนักวิชาวิทยาลัยนานาชาติ   ผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์บริการการศึกษาสัญจรสำนักวิชา  ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โซนสีแดง อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

        สำหรับโครงการศูนย์บริการการศึกษาสัญจรสำนักวิชาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระบบการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการศูนย์บริการการศึกษาให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ปรากฎว่าการจัดกิจกรรมในครั้งได้รับความพึงพอใจในระดับดีมากทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100

        สำหรับศูนย์บริการการศึกษามีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากรมาตลอด สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้ ศูนย์บริการการศึกษา มีความประสงค์จะดำเนินงานเชิงรุกเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาแก่สำนักวิชาโดยการออกสัญจรพบสำนักวิชา เพื่อแนะนำระบบการให้บริการการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษาแก่ คณาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากร ของสำนักวิชา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันปฏิบัติงานทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัยต่อไป

ศบศ. สัญจริ ครั้งที่ 3
ศบศ.สัญจร ครั้งที่ 3
ศบศ.สัญจร ครั้งที่ 3
ศบศ.สัญจร ครั้งที่ 3