ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรพบสำนักวิชา ครั้งที่ 4 เข้าพบสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผลคะแนนความพึงพอใจ หลังเสร็จสิ้นโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรพบสำนักวิชา ครั้งที่ 4 เข้าพบสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผลคะแนนความพึงพอใจ หลังเสร็จสิ้นโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายและตัวแทนหน่วยงานเข้าพบอาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ศบศ.สัญจรครั้งที่ 4

         เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  อาจารย์ ดร.นีรนาทแก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายและตัวแทนหน่วยงานศูนย์บริการการศึกษาเข้าพบอาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  ผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์บริการการศึกษาสัญจรสำนักวิชา  ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย

        สำหรับโครงการศูนย์บริการการศึกษาสัญจรสำนักวิชาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระบบการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการศูนย์บริการการศึกษาให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ปรากฎว่าการจัดกิจกรรมในครั้งได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลทางการศึกษาครบถ้วน

        สำหรับศูนย์บริการการศึกษามีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากรมาตลอด สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้ ศูนย์บริการการศึกษา มีความประสงค์จะดำเนินงานเชิงรุกเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาแก่สำนักวิชาโดยการออกสัญจรพบสำนักวิชา เพื่อแนะนำระบบการให้บริการการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษาแก่ คณาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากร ของสำนักวิชา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันปฏิบัติงานทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัยต่อไป

ศบศ.สัญจรครั้งที่ 4
ศบศ.สัญจรครั้งที่ 4
ศบศ.สัญจรครั้งที่ 4
ศบศ.สัญจรครั้งที่ 4