งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมลุยรับนักศึกษา ปี 2567 เปิดรับนักศึกษาใหม่ ดีเดย์ 9 กันยายนนี้

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมลุยรับนักศึกษา ปี 2567 เปิดรับนักศึกษาใหม่ ดีเดย์ 9 กันยายนนี้

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษาพร้อมทีมงานรับนักศึกษา จัดประชุมสรุปผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และเตรียมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประชุมสรุปผลการรับนักศึกษา

        อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษาพร้อมทีมงานรับนักศึกษา จัดประชุมสรุปผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และเตรียมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

       สำหรับการประชุมสรุปผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง เปิดเผยว่า การรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงรับนักศึกษาได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยแรกเข้าอยู่ที่ 3.41  ส่วนในเชิงปริมาณมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้จำนวน  3,431 คน จากผลการรับดังกล่าว งานรับนักศึกษาได้คัดเลือกหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จด้านการรับนักศึกษาตามแผนของมหาวิทยาลัย ระดับยอดเยี่ยม สามารถปิดการรับนักศึกษาได้ตามแผน ภายในรอบ TCAS 1-2 จำนวน 20 หลักสูตร  พร้อมทั้งเชิญประธานการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดี ขึ้นมอบรางวัล ประกอบด้วยกลุ่มวิทย์สุขภาพ ได้แก่หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล  ส่วนกลุ่มสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) หลักสูตรครุศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกพละศึกษา  จากนั้นผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา เชิญตัวแทนหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จด้านการรับนักศึกษาในแต่ละกลุ่มสำนักวิชา ร่วมแชร์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของหลักสูตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการรับสมัครนักศึกษาในปีต่อไป

        หลังจากเสร็จสิ้นการสรุปผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ประธานการประชุมได้กำหนดนโยบาย และทิศทางการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2566 นี้ โดยท่านประธานเน้นย้ำว่าการรับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้า อยากให้ทุกหลักสูตรปิดการรับได้ตั้งแต่รอบ TCAS 1 – 2  ตามแผนการรับของมหาวิทยาลัย

ประชุมสรุปผลการรับนักศึกษา
ประชุมสรุปผลการรับนักศึกษา
ประชุมสรุปผลการรับนักศึกษา
ประชุมสรุปผลการรับนักศึกษา