ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชา จัดกิจกรรม “สอนน้องลงทะเบียน” เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองในภาคการศึกษาที่ 2/2566

ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชา จัดกิจกรรม “สอนน้องลงทะเบียน” เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองในภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ จัดกิจกรรม สอนน้องลงทะเบียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 3,000 คน ที่ห้องบรรยาย อาคารเรียรวม 6 (ST) และห้องบรรยายอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
สอนน้องลงทะเบียน

        อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า จัดกิจกรรม “สอนน้องลงทะเบียน” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สืบเนื่องจากในภาคการศึกษาแรกศูนย์บริการการศึกษาจะเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาที่ 1 แต่ในภาคการศึกษาถัดไปจนจบการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการด้วยตัวเอง และเพื่อลดปัญหาจากการลงทะเบียนเรียนผิดพลาด จนส่งผลกระทบให้นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามแผนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการการศึกษาจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทั้งนี้กิจกรรมวันนี้ นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเอง นักศึกษาสามารถ เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่มเรียนได้ รวมถึงการเลือกวิชาเสรี โดยผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา คาดหวังว่าหลังจากจบกิจกรรมนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง ตามโครงสร้างของหลักสูตร และจบการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 100 เปอร์เซ็น

        สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย แยกตามหลักสูตร เพื่อความสะดวกในการสอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยมีพี่เลี้ยงประจำห้องๆ 2 คน ทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาหากมีข้อสงสัยจากระบบการลงเบียนเรียน หลังจากจบการสอนในแต่ละหัวข้อ ศูนย์บริการการศึกษาจะมีใบงานทดลองการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาฝึกด้วยตัวเอง เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สอนน้องลงทะเบียน
สอนน้องลงทะเบียน
สอนน้องลงทะเบียน
สอนน้องลงทะเบียน